Hvem står bak Peilemerkene?

Peilemerkene er utarbeidet i et tverrkommunalt utviklingsverksted, bestående av representanter fra Lillesand, Gjerstad, Birkeland og Åmli kommuner

HBS Agder og utviklingsverkstedet Peilemerker

HBS Agder

Helsefremmende barnehager og skoler (HBS Agder) er ett av fire prosjekter i Folkehelseprogrammet i Agder. Agder er programfylke for perioden 2017-2021. HBS-prosjektet er en satsing med mål om å:

- utvikle helsefremmende metoder og tiltak som skal bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet, samt bedre deres sosiale og emosjonelle kompetanse.

- spre og implementere forskningsbaserte metoder i barnehager og skoler.


Fem kommuner deltar i HBS:

Lillesand er ledende aktør med Grimstad som co-pilot. Åmli, Gjerstad og Birkenes kommuner samt Møglestu vgs deltar.

Bakgrunn for satsingen

Folkehelseinstituttets rapport «Psykisk Helse i Norge» fra 2018, viser at rundt syv prosent av barn i førskole- og skolealder har symptomer forenlige med psykisk lidelse og rundt fem prosent av barn og unge i alderen 0-17 behandles hvert år i psykisk helsevern for barn og unge. Halvparten av de psykiske lidelsene starter innen midten av tenårene.

Samtidig peker Riksrevisjonens undersøkelse fra 2015 på at halvparten av landets kommuner ser psykisk uhelse som vår tids største folkehelseutfordring, men at kommunene er usikre på hvordan de skal møte utfordringen.  

Mål med satsingen

Det er et overordnet mål å bedre psykisk helse og livskvalitet for barn og unge gjennom å styrke kommunene kapasitet og kompetanse til å drive kunnskapsbasert helsefremmende arbeid.

Vi skal:

  • jobbe med tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet og for å bedre deres sosiale og emosjonelle kompetanse
  • drive innovativt tverrkommunalt og tverrsektorielt utviklingsarbeid
  • utvikle tiltak med overføringsverdi mellom ulike skoler og barnehager
  • gi pilotkommunene muligheter for å lære av hverandre på tvers av aldersgrupper og institusjoner
  • la barn, unge og voksne oppleve en sammenheng og forutsigbarhet i hvordan de møtes i sin hjemkommune


Utviklingsverkstedet Peilemerker

I arbeidet med å støtte barnehager og skoler i å fremme psykisk helse hose barn og unge, har vi gjennom et tverrfaglig og tverrkommunalt utviklingsverksted arbeidet frem fire peilemerker til bruk i praksisfeltet. Ideen til Peilemerkene er hentet fra Sorø kommune i Danmark.

De fire kommunene som har deltatt i utviklingsverkstedet er Lillesand, Birkenes, Gjerstad og Åmli.

Lillesand kommune:

Tora Eileen Bjørknes Grande

Avdelingsleder for familiesenteret i Lillesand

Birkenes kommune:

Øyvind Mellem

Tittel

Gjerstad kommune:

Tonje Berger Ausland

Enhetsleder Samfunnsenheten