Peilemerke 2

Vi ser alltid utvikling som en mulighet

Mål

  • Barn og unge opplever at noen liker dem, og at de har tilhørighet til et fellesskap.
  • Vi har en praksis som er preget av voksne som bevarer håpet og formidler gleden på veien mot mestring.
  • Vi har en praksis som gjenspeiler en tro på at barn og unge alltid har muligheten til å utvikle seg innenfor sin egen utviklingssone.
  • Ansatte har kultur for å finne de områdene barnet eller den unge mestrer og ha dette som fundament for å finne nye mestringsområder.
  • De ansatte følger barnehagens/skolens prosedyrer når de er urolig for et barn.
  • Foreldre/foresatte involveres i oppfølgingen av deres barn.

Å oppleve mening og sammenheng er viktig for barn. Som profesjonelle bør vi formidle i ord og handling at utfordringer og situasjoner er mulig å påvirke, at vanskelige situasjoner lar seg forklare, og ofte byr på overkommelige utfordringer. Barn har alltid en mulighet til å utvikle seg innenfor sin egen nærmeste utviklingssone.

Ingen tilstander er statiske. Selv om barn tidligere har hatt uhensiktsmessige samspillsmønstre, er de stadig i utvikling. Vi skal legge til rette for og skape arenaer og kulturer for gode menneskemøter, som forstår barna i lys av sine erfaringer.

Kvaliteten på vårt møte med barn er derfor en konkret faktor, som påvirker utviklingsmulighetene til barnet. Vi vet at språk kan skape virkelighet, og forskning på speilnevroner har vist oss at følelser kan smitte.

Vi skal lete etter de tingene som er i spill bak problemer og utfordringer. Samtidig som vi skal være oppmerksomme på at problemer ikke er like dominerende på alle områder i et menneskes liv. De situasjonene hvor det går best, er ofte det grunnlaget som den ønskede framtiden skal bygges på.

Vi har øye for problemene, men også på det som lykkes. For å fremme livsmestring trenger alle mennesker en opplevelse av mening og sammenheng. Vi ønsker å ha fokus på at vi kan påvirke, forstå og hjelpe barn gjennom det som kan se ut som uoverkommelige utfordringer.

Les merLes mindre

Hva sier læreplanen?

Hva sier rammeplanen?

Lær mer - annet relevant fagstoff

Ta peilemerket i bruk

Tips med mer, som kan hjelpe deg som leder/implementeringsansvarlig, i arbeidet med å implementere peilemerket. Her er også mye nyttig stoff som kan bruks til selvrefleksjon for alle medarbeidere.
Les mer