Peilemerke 1

Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig

Mål

  • Barn og unge opplever at noen liker dem, at de Har tilhørighet til et fellesskap.
  • Vi har en praksis som er preget av voksne som bevarer håpet og formidler gleden på veien mot mestring.
  • Ansatte har en praksis som gjenspeiler at de streber etter å se og forstå barn og unge ut ifra det de forsøker å fortelle med sin atferd.
  • De ansatte følger barnehagens/skolens prosedyrer når de er urolig for et barn.
  • Foreldre/foresatte involveres i oppfølgingen av sine barn.

All atferd kan ses på som kommunikasjon. Det er viktig å forsøke å lete etter mening bak det som kan oppleves som uforståelig atferd. Hva er det som står på spill for barnet? Det er et profesjonelt ansvar å forsøke å forstå og handle ut fra det barnet forsøker å fortelle med sin atferd.

Barn og unge har behov for å bli sett, hørt og oppleve seg betydningsfulle. De har helt fra de er født en iboende vilje til aktiv kommunikasjon og sosial deltakelse. Når barn får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, vil de også kunne vise hvem de er, og hva de kan. Barn vil og kan når de får det trenger.

Et raust og støttende leke- og læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der barn oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler de seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge leke- og læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med barna. De ansatte, foreldre/foresatte og barna har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. I dette samarbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø, skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

Alle handlinger og atferd kan sees på som kommunikasjon. Dersom et barn strever, er det vår oppgave å utforske hva som står på spill for barnet, og hva det forsøker å uttrykke gjennom sine handlinger og atferd. Når vi jobber med barn og foreldre, så handler det ikke om å få dem til å slutte med å gjøre feil ting. Det handler om å hjelpe dem til å lykkes. Dette gjelder både barn, foreldre og fagpersoner. Det er et profesjonelt ansvar å forsøke å forstå, og handle ut fra det, den andre forsøker å fortelle med sin atferd. Vi forsøker å finne det meningsfulle, også bak det tilsynelatende meningsløse.


Les merLes mindre

Lær mer - annet relevant fagstoff

Ta peilemerket i bruk

Tips med mer, som kan hjelpe deg som leder/implementeringsansvarlig, i arbeidet med å implementere peilemerket. Her er også mye nyttig stoff som kan bruks til selvrefleksjon for alle medarbeidere.
Les mer