Peilemerke 4

Vi utvikler løsninger i fellesskap

Mål

  • Vi har en praksis som gjenspeiler at vi anerkjenner ulike perspektivers verdi og kraften i å arbeide frem målsettinger i fellesskap.
  • Vi står sammen med barn, unge og foreldre for å utvikle gode løsninger i det vi tar i bruk hverandres kunnskap og erfaring.
  • Alle deltakere tar ansvar for den delen de skal forvalte.
  • De ansatte følger barnehagens/skolens prosedyrer når de er urolig for et barn.
  • Foreldre/foresatte involveres i oppfølgingen av deres barn.

Det er en styrke i et samarbeid at deltakerne har ulike erfaringer, ferdigheter og perspektiv. Dette gir et potensiale for å utvide og berike forståelsen av situasjonen. Det er viktig at den som opplever utfordringen, skal være aktivt med på å finne løsninger. Profesjonell kompetanse blir for alvor virksom når den gir gjenklang i andres erfaringer og det praktiske liv.

Vi søker å utvikle samspillet mellom deltakerne, slik at vi kan samles om felles mål. Dette fordrer en forståelse for at vår egen tolkning er en av flere mulige tolkninger.

Hver situasjon er unik, og måten vi løser èn situasjon på, vil være ulik måten vi løser en annen situasjon på. En faglig ekspertise blir først anvendelig når barn og foreldres erfaringer og sammenheng blir tatt med som en del av forståelsen.

Vi søker derfor ikke etter endegyldige svar og standardiserte løsningsforslag, men utvikler løsninger ut fra det bestemte barn og den familien vi har foran oss. Vi står skulder ved skulder med barn og foreldre.

Barn og unge trenger støtte i å være aktører i eget liv, i tråd med deres alder og modenhet. De har rett til å si sin mening, oppleve å bli anerkjent og bli hørt. Barn og unge skal lære å lytte til andre og samtidig kunne argumentere for egne syn. Dette gir grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap. I dette er vi som profesjonelle voksne viktige rollemodeller.

​Barn som strever trenger mennesker rundt seg som formidler håp og bevarer gleden. Vi ønsker derfor at håp skal være en del av det vi formidler i vår praksis med barn og unge.

Les merLes mindre

Hva sier læreplanen?

Hva sier rammeplanen?

Lær mer - annet relevant fagstoff

Ta peilemerket i bruk

Tips med mer, som kan hjelpe deg som leder/implementeringsansvarlig, i arbeidet med å implementere peilemerket. Her er også mye nyttig stoff som kan bruks til selvrefleksjon for alle medarbeidere.
Les mer