Hvordan implementere peilemerkene

Peilemerkene er felles prinsipper for hvordan vi ønsker å jobbe med barn og unge i kommunen. Her viser vi deg hvordan du kan implementere dem i din organisasjon.

Steg 1

Her legges strategien for introduksjonen av peilemerkene i din organisasjon.

Før dere kan starte implementeringsprosessen i deres organisasjon bør følgende avklares:

  • Skal alle ansatte som jobber med barn og unge i kommunen gjennomgå stegene samlet?
  • Skal gjennomgangen av stegene gjøres i separate grupper, for henholdsvis skole, barnehage, SFO etc.

Lag en fremdriftsplan i tråd med steg 2-4 nedenfor.

Avklar hvem som skal lage fremdriftsplanen. Det kan eksempelvis være en ledergruppe, ressursgruppe, på enhetsnivå eller lignende. Ta stilling til veien videre. Hvordan skal VI jobbe med peilemerkene hos oss?

Fremdriftsplanen bør inneholde en plan for implementeringsprosessen. Vi anbefaler at det gis rom for justeringer underveis.

I steg 1 legger man lista for hvordan man ønsker å gjennomføre de neste stegene; hvem, hva, når og i hvor stort omfang. Det kan være lurt å knytte implementeringen av peilemerkene til ting som er kjent, eller som man allerede jobber med, for å skape sammenheng/en rød tråd.

Fremdriftsplanen utvikles videre i fellesskap under steg 2, for å skape eierskapsfølelse hos alle deltagende parter.

Steg 2

Presentasjon av peilemerkene

  1. De fire peilemerkene presenteres. Her er det fint å ta i bruk plakater, rollup og denne nettsiden, hvor du kan lese mer om hvert enkelt peilemerke.

  1. Bakgrunn for peilemerkene og teorigrunnlag gjøres rede for.
  2. Enheten eller avdelingen tar stilling til veien videre. Hvordan skal VI jobbe med peilemerkene hos oss?

Steg 3

Nå er det tid for å etablere en felles forståelse av hva som egentlig ligger i det enkelte peilemerke

På dette steget kan man ta for seg ett og ett, to, eller alle peilemerkene på samme samling. Vi anbefaler å jobbe med ett peilemerke av gangen.

Omfanget og antall samlinger avgjør dere på steg 1.

En gruppe kan være en ledergruppe, en faggruppe, eller alle ansatte i en skole eller barnehage. Gruppeinndelinger har dere planlagt i steg 1.

Når man skal jobbe med å etablere en felles forståelse, kan dette gjøres med utgangspunkt i ulike metoder. Eksempler på dette kan være:

Steg 4

Implementering og arbeidet med det enkelte peilemerket - en verktøykasse. Ta peilemerkene i bruk.
Klikk på det peilemerket dere vil jobbe med.